venec Vláček

ZOO - Wroclaw

 

ZOO Wroclaw se nachází v hlavním městě Dolního Slezska - Wroclaw, tzv. Big Island, v srdci centra města a je součástí pozůstalosti Dabie.

 

ODHALTE AFRIKU V SRDCI EVROPY!

Jediné oceanárium na světě věnované jednomu kontinentu. 

15.000.000 litrů vody, 7.000 zvířat, 200 druhů, 5 regionů,

Jedná se o nejstarší zoologickou zahradu v Polsku a jednu z nejstarších v Evropě.

Trasa prohlídky se vije Afrikáriem v délce téměř jednoho kilometru a vede pěti krajinami Afriky. Každá z nich představuje ohrožený ekosystém, ve kterém žijí neobvyklá zvířata.  Začneme na plážích ČERVENÉHO MOŘE, abychom se následně postupně ponořovali v jeho vodách a pozorovali faunu korálového útesu s kouzelně barevnými korálovci. Odtud přejdeme do VÝCHODNÍ AFRIKY, kde si v první řadě můžeme prohlédnout podvodní život Nilu a jezer Africké příkopové propadliny, a také život podzemních hlodavců – rypošů. Nyní stoupáme po schodech na povrch, kde nás čekají neobvyklá zvířata žijící na souši a velkolepé vodopády. Opouštíme Východní Afriku a ponořujeme se hluboko do MOSAMBICKÉHO KANÁLU, zde dominují žraloci, rejnoci a pelagické ryby. Zde můžeme pocítit opravdové mrazení z nebezpečí při kontaktu s dravci, část akrylového tunelu totiž poskytuje viditelnost 360 stupňů.Z přítmí Mosambického kanálu přecházíme na POBŘEŽÍ KOSTER (Namibie), zde sledujeme z několika pozorovacích míst umístěných na vraku lodi tučňáky brýlové a lachtany jihoafrické. Největší dojem budí samozřejmě obrovské skleněné stěny, které umožňují pozorování divokého dovádění těchto velmi sympatických a společenských zvířat. .Poslední krajinou je DŽUNGLE KONGO, ve které teplota dosahuje téměř 30 stupňů Celsia, a vlhkost 60%. V obklopení exotické flory nás příroda opět překvapuje, žijí zde totiž dva krajně odlišně druhy zvířat – jedna z nejnebezpečnějších a jedna z nejmírnějších, čili krokodýli a kapustňáci

 

 

Afrykarium i wrocławskie ZOO - (video Afrikárie)


Termíny

 dle přání

Ceny

Rádi Vám sestavíme zájezd na míru podle Vašich požadavků (program, doprava, ubytování, stravování, průvodcovské služby, vstupy, apod.)
Rezervace/Poptávka
Array
Ujistěte nás, že nejste robot:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE JIŘÍ RYŠAVÝ - MINITRANS

1.Podmínky pořadatele zájezdu - cestovní kanceláře JIŘÍ RYŠAVÝ -Minitrans. (dále jen CK)

nabývají účinnosti podpisem cestujícího na smlouvě o zájezdu (cestovní smlouvě) a jsou součástí

smlouvy mezi CK a klientem v návaznosti na § 2521 a násl. občanského zákoníku

2. K uzavření smlouvy o zájezdu (cestovní smlouvy) mezi klientem a CK dojde po podepsání smlouvy klientem, jejím potvrzením ze strany CK a úhradou zálohy klientem na účet CK.

3. Při uzavření smlouvy klient uhradí zálohu ve výši 50% z celkové ceny (pokud není stanoveno jinak).

Doplatek klient uhradí tak, aby nejpozději 28 dní před začátkem služby byl prokazatelně připsán na účet CK. Při knihování destinace v době kratší než 28 dnů uhradí klient celkovou částku ihned. V případě nedodržení výše uvedených termínů úhrad je CK oprávněna smlouvu zrušit. Náklady spojené s takto vzniklým zrušením cesty se řídí stornopoplatky a hradí je klient nebo agentura jím pověřená k provedení platby. Bez plného zaplacení nemá klient nárok na poskytnutí cestovních služeb.

Je na vůli klienta zda platby provede sám, nebo k jejich provedení pověří sprostředkovatele.

4. CK garantuje svým klientům smluvní cenu uvedenou na smlouvě a to až do výše poklesu kurzu

koruny o 5 % proti kalkulačnímu kurzu. V případě změny ceny služeb o více než 5% (kurzovní

odchylky, ceny pohonných hmot, letenek, letištních tax) bude CK nucena upravit ceny o poměrnou

částku, kterou se klient zavazuje uhradit před započetím čerpání služeb, v opačném případě ztrácí

nárok na poskytnutí služeb. V případě zavedení nové taxy, taxy

spojené s pobytem, klient se zavazuje tuto uhradit ve výši účtované poskytovatelem příslušné služby.

5. Stornovací podmínky.

Klient má právo zrušit smlouvu, musí tak učinit písemně s odůvodněním a stvrdit storno svým

podpisem. Za rozhodné datum od kterého se počítá storno poplatek se považuje prokazatelné datum

doručení písemného storna do CK. Při zrušení zájezdu je klient povinen zaplatit následující

stornopoplatky a to z celkové ceny včetně tax a všech příplatků počínaje od data podpisu smlouvy a

každou přihlášenou osobu:

50% z celkové ceny do 60. dne před uskutečněním služby

80% z celkové ceny od 59. do 31. dne před uskutečněním služby

100% z celkové ceny od 30. do dne uskutečněním služby

Klientům doporučujeme pojistit se pro případ storna zájezdu a LVZ.

6. Změny a drobné odchylky jednotlivých služeb nabízených CK od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech přípustné. Jedná se např. o změny trasy a času a místa dopravy, objektu

ubytování, letecké společnosti a podobné.

7. CK může před nástupem cesty odstoupit od smlouvy, po započetí cesty smlouvu vypovědět, zájezd ukončit či zrušit v následujících případech a podmínkách:

A) Neprodleně, když cestující svým jednáním a chováním narušuje její chod a bezpečnost. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu a cestujících kteří napadají a urážejí zástupce CK. V případě vyloučení zaniká nárok klienta za nečerpané služby.

B) před započetím cesty v zákonné lhůtě, nebo na základě smluvního ujednání vycházejícího z této

smlouvy v době 10 dnů před odjezdem a to při nesplnění minimálního počtu osob nebo v případě, že uskutečnění cesty je pro CK ekonomicky neúnosné. V obou případech je zákazník okamžitě informován a je mu nabídnuta změna knihování nebo vrácení zálohy.

C) Bez dodržení lhůty v důsledku tzv. vyšší moci, tj. příčin, kterým CK nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. V případě přerušení zájezdu z důvodu vyšší moci má CK právo zájezd programově omezit či ukončit a to bez finanční kompenzace klientů za návazné nečerpané služby či celý zájezd. CK je povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujícího zpět. Dodatečné náklady za transfer nesou strany rovným dílem.

D) Bez dodržení lhůty při jednostranném a průkazném zrušení objednané služby ze strany obchodního partnera CK. V takovémto případě klient bere svobodně na vědomí, že mu vůči CK nevzniká žádný nárok na odškodné. Zálohy mu budou vráceny.

8. Pokud se klient nedostaví k odjezdu nebo k odbavení letu v určeném čase, nebo jej zmešká, CK uplatní na klientovi nárok na plnou úhradu ceny zájezdu - klient ztrácí nárok na nečerpané služby.

9. CK neručí za případná zpoždění dopravy a upozorňuje na možnost vzniku této události z

technických a neovlivnitelných důvodů. Klienti musí při plánování dovolené brát v úvahu tuto možnost.

CK dopravní službu najímá. V případě zpoždění, čekání na dopravu nevzniká klientům právo na odstoupení od smlouvy ani nárok na odškodné.

10. V případě, že bude na základě překnihování hotelu (které CK nemůže ovlivnit) nutné ubytovat zákazníka v hotelu jiném, uskuteční se ubytování v hotelu stejné. Překnihování může být i na část pobytu nebo do jiného střediska.

11. Pojistná smlouva – CK je ze zákona č.159 / 1999 Sb.pojištěna proti úpadku,

www. minitrans.cz. Pojistné se podle zákona vztahuje pouze na účastníky zájezdů.

12. Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země do které cestuje. Každý cestující je povinen mít s sebou na cestě do zahraničí platný cestovní dokument s eventuálním platným vízem pro příslušnou zemi. Vízové formality si musí ověřit a zajistit klient sám ještě před vycestováním. Za neudělení víza, odmítnutí vstupu do zahraniční země nese příslušnou odpovědnost cestující. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů nese cestující. Cestující je také povinen si pečlivě překontrolovat vystavené jízdenky a voucher před nástupem cesty. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

13. Reklamace: V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s CK JIŘÍ RYŠAVÝ -Minitrans, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Reklamaci má zákazník právo uplatnit u CK JIŘÍ RYŠAVÝ -Minitrans a pokud byla smlouva uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce CK JIŘÍ RYŠAVÝ -Minitrans také u tohoto obchodního zástupce v zákonem stanovené lhůtě od uskutečnění sjednané služby. Zákazník je povinen uplatnit řádně podloženou reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno v místě poskytované služby, u průvodce CK JIŘÍ RYŠAVÝ -Minitrans nebo pověřeného zástupce CK JIŘÍ RYŠAVÝ -Minitrans. Uplatnění reklamace může zákazník provést písemně s uvedením data, řádně doloženého předmětu reklamace a způsobu jakým vyřízení reklamace zákazník požaduje.

Průvodce zájezdu nebo jiný pověřený zástupce je povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce CK JIŘÍ RYŠAVÝ -Minitrans či jiného cestovní kanceláří JIŘÍ RYŠAVÝ -Minitrans pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/poskytovatelům

služeb. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu CK nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK JIŘÍ RYŠAVÝ -Minitrans zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

14. Veškeré údaje a pokyny obsažené v reklamních materiálech CK odpovídají vždy informacím známým v době tisku a CK si vyhrazuje právo na jejich změnu.

15. CK neodpovídá za eventuální neudělení víza nebo odmítnutí vstupu oprávněným orgánem

příslušné země, kterou klient hodlá s CK navštívit. Pokud klient vízum nebo povolení vstupu nezíská, zaniká jeho účast na daném zájezdě a CK se řídí ve vztahu ke klientu dle storno podmínek. Za rozhodné je považováno prokazatelné datum informace CK o neudělení příslušného.

16. CK nebere zodpovědnost za obsah zavazadel svých klientů vůči celním předpisům dané země.

Klienti jsou povinni mít své zavazadla řádně označena jménem a adresou. Na každou platící osobu je

zpravidla povoleno pouze 1 zavazadlo do hmotnosti 20 kg. Tato může být omezena ze strany

dopravce dle jeho předpisů.

17. Klient uděluje souhlas, aby jeho osobní údaje včetně rodného čísla zpracovávala CK v souladu se

zákonem č.101/2000 Sb. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CK a osobám, které jsou oprávněny služby CK nabízet a poskytovat. Klient prohlašuje, že je zmocněn a podpisem smlouvy uděluje souhlas ve smyslu paragrafu 5 ods. 2 zákona č. 101/2000 Sb. rovněž i jménem všech uvedených na cestovní smlouvě.

Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 25.5.2018