venec Vláček

Mutěnice

Burčákový pochod
M U T Ě N I C E
Již tradičně Vás zveme na 48.ročník

Termíny

12. října 2024

Ceny

Cena od 450

Cena zahrnuje: dopravu

Místo a čas odjezdu se upřesní podle požadavků klientů.

  Odjezd z Mutěnic  v 17.00 hodin

Rezervace/Poptávka
Array
Ujistěte nás, že nejste robot:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
DOPRAVNÍ KANCELÁŘE Jiří Ryšavý – MINITRANS SERVIS s.r.o.
Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 22.09.2021.Podminky dopravní kanceláře Jiří Ryšavý -MINITRANS. (dále jen DK) nabývají účinnosti podpisem cestujícího na smlouvě o dopravě (cestovní smlouvě) a jsou součásti smlouvy mezi DK a klientem v návaznosti na § 2521 a násl. občanského zákoníku                                                                                                                                                                                                2. K uzavřeni smlouvy o dopravě mezi klientem a DK dojde po podepsáni smlouvy klientem, jejím potvrzením ze strany DK a úhradou zálohy klientem na učet DK.3. Při uzavřeni smlouvy klient uhradí zálohu ve výši 50% z celkové ceny (pokud není stanoveno jinak). Doplatek klient uhradí tak, aby nejpozději 28 dni před začátkem služby byl prokazatelně připsán na učet DK. Při knihování destinace v době kratší než 28 dnů uhradil klient celkovou částku ihned. V případě nedodrženi výše uvedených terminů úhrad je DK oprávněna smlouvu zrušit. Náklady spojené s takto vzniklým zrušením cesty se řídí stornopoplatky a hradí je klient nebo agentura jim pověřena k provedeni platby. Bez plného zaplaceni nemá klient nárok na poskytnuti cestovních služeb. Je na vůli klienta zda platby provede sám, nebo k jejich provedeni pověří  sprostředkovatele. 4. DK garantuje svým klientům smluvní cenu uvedenou na smlouvě a to až do výše poklesu kurzu koruny o 5 % proti kalkulačnímu kurzu. V případě změny ceny služeb o vice než 5% (kurzovní odchylky, ceny pohonných hmot, letenek, letištních tax) bude DK nucena upravit ceny o poměrnou částku, kterou se klient zavazuje uhradit před započetím čerpaní služeb, v opačném případě ztrácí nárok na poskytnuti služeb. 5. Stornovací podmínky. Klient má právo zrušit smlouvu, musí tak učinit písemně s odůvodněním a stvrdit storno svým podpisem. Za rozhodne datum od kterého se počítá storno poplatek se považuje prokazatelné datum doručeni písemného storna do DK. Při zrušeni dopravy je klient povinen zaplatit následující stornopoplatky, a to z celkové ceny včetně tax a všech příplatků počínaje od data podpisu smlouvy a každou přihlášenou osobu. 30% z celkové ceny do 60. dne před uskutečněním služby, 50% z celkové ceny od 59. do 31. dne před uskutečněnímslužby,100% z celkové ceny od 30. do dne uskutečněním služby. Klientům doporučujeme pojistit se pro případ storna zájezdu (dopravy) a LVZ. 6. Změny a drobné odchylky jednotlivých služeb nabízených DK od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech přípustné. Jedna se např. o změny trasy a času a místa dopravy, objektu ubytovaní, a podobně. 7. DK může před nástupem cesty odstoupit od smlouvy, po započetí cesty smlouvu vypovědět, dopravu ukončit či zrušit v následujících případech a podmínkách: A) Neprodleně, když cestující svým jednáním a chováním narušuje její chod a bezpečnost. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu a cestujících kteří napadají a urážejí zástupce DK. V případě vyloučeni zaniká nárok klienta za nečerpané služby. B) před započetím cesty v zákonné lhůtě, nebo na základě smluvního ujednání vycházejícího z této smlouvy v době 10 dnů před odjezdem a to při nesplněni minimálního počtu osob nebo v případě, že uskutečněni cesty je pro DK ekonomicky neúnosné. V obou případech je zákazník okamžitě informován a je mu nabídnuta změna knihovaní nebo vraceni zálohy. C) Bez dodrženi lhůty v důsledku tzv. vyšší moci, tj. příčin, kterým DK nemohla zabránit ani při vynaloženi veškerého úsilí. V případě zrušeni dopravy z důvodu vyšší moci má DK právo dopravu programově omezit či ukončit a to bez finanční kompenzace klientů za návazné nečerpané služby či celý zájezd. DK je povinna učinit veškera opatřeni k dopraveni cestujícího zpět. Dodatečné náklady za transfer nesou strany rovným dílem. D) Bez dodrženi lhůty při jednostranném a průkazném zrušeni objednané služby ze strany obchodního partnera DK. V takovémto případě klient bere svobodně na vědomi, že mu vůči DK nevzniká žádný nárok na odškodné. Zálohy mu budou vraceny. 8. Pokud se klient nedostaví k odjezdu v určeném čase, nebo jej zmešká, DK uplatni na klientovi nárok na plnou úhradu ceny dopravy-klient ztrácí nárok na nečerpané služby.9. DK neručí za případná zpožděni dopravy a upozorňuje na možnost vzniku teto události z technických a neovlivnitelných důvodů. Klienti musí při plánováni dovolené brát v úvahu tuto možnost. DK upozorňuje klienty, v případě zpožděni, čekáni na dopravu nevzniká klientům právo na odstoupeni od smlouvy ani nárok na odškodné.10. Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržovaní pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země do které cestuje. Je povinen mít s sebou na cestě do zahraničí a zpět platné cestovní dokumenty, zdravotní potvrzeni, očkovaní či testy, vízum pro příslušnou zemi. Vstupní a zdravotní formality musí zajistit klient sám s ohledem na aktuální předpisy a svůj osobni stav ve stanovených lhůtách. Za nesplněni podmínek pro vstup do země a návrat nese odpovědnost cestující. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením předpisů s vycestováním a návratem nese cestující. Cestující je povinen překontrolovat vystavené cestovní dokumenty, jízdenky a voucher před nástupem cesty. Na pozdější reklamace nebude bran zřetel.11. Reklamace: V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě Jiří Ryšavý -MINITRANS, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Reklamaci má zákazník právo uplatnit u Jiří Ryšavý -MINITRANS a pokud byla smlouva uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce Jiří Ryšavý -MINITRANS také u tohoto obchodního zástupce v zákonem stanovené lhůtě od uskutečněni sjednané služby. Zákazník je povinen uplatnit řádně podloženou reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla byt sjednaná náprava pokud možno v místě poskytované služby, u průvodce DK Jiří Ryšavý -MINITRANS nebo pověřeného zástupce Jiří Ryšavý -MINITRANS. Uplatněni reklamace může zákazník provést písemně s uvedením data, řádně doloženého předmětu reklamace a způsobu jakým vyřízení reklamace zákazník požaduje. Dopravce zájezdu nebo jiny pověřeny zástupce je povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzeni o přijeti reklamace. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešeni reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce DK Jiří Ryšavý -MINITRANS či jiného cestovní kanceláři Jiří Ryšavý -MINITRANS pověřeného zástupce a poskytnuta služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatněni nároků vůči dodavatelům/poskytovatelům služeb. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a přip. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu DK (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a DK Jiří Ryšavý -MINITRANS zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vraceni zaplacené ceny nebo na slevu z ceny. 11. Veškeré údaje a pokyny obsažené v reklamních materiálech DK odpovídají vždy informacím známým v době tisku a DK si vyhrazuje právo na jejich změnu. 12. Způsob předáni pokynů k odjezdu je se zákazníkem sjednán při podpisu smlouvy a zpravidla jsou doručeny elektronicky v době do 7 dnů před odjezdem na adresu prvního knihovaného zákazníka. V případě neobdrženi pokynů k odjezdu je klient povinen upozornit DK.13. DK neodpovídá za eventuální neuděleni víza nebo odmítnuti vstupu oprávněným organem příslušné země, kterou klient hodlá s DK navštívit. Pokud klient vízum nebo povoleni vstupu nezíská, zaniká jeho účast na dané dopravě a DK se řídí ve vztahu ke klientu dle storno podmínek. Za rozhodne je považováno prokazatelné datum informace DK o neuděleni příslušného.14. DK nebere zodpovědnost za obsah zavazadel svých klientů vůči celním předpisům dane země. Klienti jsou povinni mít své zavazadla řádně označena jménem a adresou. Na každou platící osobu je zpravidla povoleno pouze 1 zavazadlo do hmotnosti 20 kg. Tato může byt omezena ze strany dopravce dle jeho předpisů.15. Klient uděluje souhlas, aby jeho osobni údaje včetně rodného čísla zpracovávala DK v souladu se zákonem č.101/2000 Sb a s ohledem na vstup v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volnem pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES. Poskytované osobní údaje mohou byt zpřístupněny pouze zaměstnancům DK a osobám, které jsou oprávněny služby DK nabízet a poskytovat a to v rámci uvedené směrnice a platné ochrany dat. Klient prohlašuje, že je zmocněn a podpisem smlouvy uděluje souhlas ve smyslu platných zákonů a směrnic rovněž i jménem všech uvedených na smlouvě o dopravě. Veškeré základní informace o nabízených zájezdech klient nalezne na oficiálních stránkách cestovní kanceláře www.minitrans.cz dopravní kancelář je povinna před uzavřením smlouvy o dopravě v katalogu, případně jinou prokazatelnou formou (dále jen ""katalog"") pravdivě, srozumitelně, úplně a řádně informovat o všech skutečnostech, které jsou ji známy a které mohou mít vliv na rozhodnuti zájemce o koupi dopravy, zejména o a) terminu zahájeni a ukončeni dopravy, b) ceně dopravy, včetně časového rozvrhu plateb, c) případech, kdy je zákazník povinen zaplatit dopravní kanceláři odstupné  při odstoupeni od smlouvy o dopravě, a o výši tohoto odstupného (storno poplatku),d) pasových a vízových požadavcích pro občany České republiky a zdravotních formalitách, j) požadovanémminimální počet zákazníků, kdy nejpozději před odjezdem musí byt zákazníku oznámeno, že nebylo tohoto minimálního počtu dosaženo a dopravní kancelář dopravu ruší, k) lhůtě, ve které může zákazník oznámit, že se dopravy místo něho zúčastni jiná osoba, l) možnosti uzavřít individuální pojištěni zákazníka pro cesty a pobyt včetně pojištěni pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smlouvy o dopravě, pokud toto pojištěni není  zahrnuto v ceně zájezdu. Před uzavřením  smlouvy mohou byt údaje uvedené v odstavci 1 změněny jen v případě, že si dopravní kancelář v katalogu toto právo vyhradila nebo pokud se na nich dohodla se zájemcem o koupi dopravy; v ostatních případech jsou pro dopravní kancelář závazné.

Facebook

Objednávka


Připravujete vlastní zájezd nebo potřebujete přepravit více osob?

Objednejte si přepravu našimi autobusy


Aktuality

23.02.2024 00:00

 ve středu 28.2.2024

do 15:00 hod

 

Nabídka pro Vás

Jednodenní výlety, vícedenní zájezdy
Adventní zájezdy
   Pobyty a zájezdy v zastoupení partnerských CK 
-letecky, busem, vl. dopravou
Akce pro školní a podnikové kolektivy dle přání
Autobusovou dopravu, ubytování, průvodce    
Prodej dárkových poukázek