venec Vláček

Makarská riviéra- Podaca - vlastní doprava

foto zdroj:https://www.makarskainfo.com
Podaca je turistické místo nacházející se při jadranské magistrále 2 kilometry východně od Zaostrogu. Skládá se ze tří vesniček: Kapeć, Viskovića vala a Ravanje, patří k menším, klidným letoviskům v blízkosti Gradacu.
Kromě koupání na pěkných oblázkových plážích lze podniknout výlet (Drveník, Mostar, Korčula, Bačinská jezera, Medžugorje, aj.)
Ubytování je ve 2, 3 - 4 lůžkových pokojích s koupelnou, terasou /balkónem/. Každý pokoj je vybaven - koupelnou, ledničkou, klimatizací. Je zde možnost venkovního posezení.
 Strava- polopenze (snídaně -formou bufetu, večeře -1 menu), vlastní strava -místní restaurace

Termíny

Termín číslo pobytu ubytování ubytování ubytování,
polopenze večeře bez stravy
03.07.-10.07.2024 242 9700,-Kč 9100,-Kč 7700,-Kč
10.07.-17.07.2024 243 9700,-Kč 9100,-Kč 7700,-Kč
17.07.-24.07.2024 244 9700,-Kč 9100,-Kč 7700,-Kč
24.07.-31.07.2024 245 9700,-Kč 9100,-Kč 7700,-Kč
31.07.-07.08.2024 246 9700,-Kč 9100,-Kč 7700,-Kč
07.08.-14.08.2024 247 9700,-Kč 9100,-Kč 7700,-Kč
14.08.-21.08.2024 248 9700,-Kč 9100,-Kč 7700,-Kč
 

               

Slevy: dítě do 3let bez nároků na lůžko a stravu, platí pouze dopravu

Dítě 3-15 roků sleva 800,-Kč

Příplatek za 1/1 pokoj 1800,-Kč

Ceny

Cena od 7700

 

Kompletní cena zahrnuje:

  • 7x ubytování,
  • polopenze nebo večeře,
  • lůžkoviny, ručníky, cenu vody a energií,
  • služby delegáta,
  • klimatizace, pojištění CK.                                                                                                                                     

Kompletní cena nezahrnuje:

  • vlastní dopravu,
  • pojištění léčebních výloh v zahraničí, pobytovou taxu vybírá majitel hotelu (dospělý 10,-EUR/týden, dítě 12-18 let – 5,-EUR/týden) platí se na místě.
  • PCR testy, antigenní testy.

Možnost výletů na místě, které organizuje chorvatský partner.

   

 

Rezervace/Poptávka
Array
Ujistěte nás, že nejste robot:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
CESTOVNÍ KANCELÁŘE Jiří Ryšavý – MINITRANS
Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 22.09.2021
1.Podminky pořadatele zájezdu-cestovní kanceláře Jiří Ryšavý -MINITRANS. (dále jen CK) nabývají účinnosti podpisem cestujícího na smlouvě o zájezdu (cestovní smlouvě) a jsou součásti smlouvy mezi CK a klientem v návaznosti na § 2521 a násl. občanského zákoníku
2. K uzavřeni smlouvy o zájezdu mezi klientem a CK dojde po podepsáni smlouvy klientem, jejím potvrzením ze strany CK a úhradou zálohy klientem na učet CK.
3. Při uzavřeni smlouvy klient uhradí zálohu ve výši 50% z celkové ceny (pokud není stanoveno jinak). Doplatek klient uhradí tak, aby nejpozději 28 dni před začátkem služby byl prokazatelně připsán na učet CK. Při knihování destinace v době kratší než 28 dnů uhradil klient celkovou částku ihned. V případě nedodrženi výše uvedených terminů úhrad je CK oprávněna smlouvu zrušit. Náklady spojené s takto vzniklým zrušením cesty se řídí stornopoplatky a hradí je klient nebo agentura jim pověřena k provedeni platby. Bez plného zaplaceni nemá klient nárok na poskytnuti cestovních služeb. Je na vůli klienta zda platby provede sám, nebo k jejich provedeni pověří  sprostředkovatele.
4. CK garantuje svým klientům smluvní cenu uvedenou na smlouvě a to až do výše poklesu kurzu koruny o 5 % proti kalkulačnímu kurzu. V případě změny ceny služeb o vice než 5% (kurzovní odchylky, ceny pohonných hmot, letenek, letištních tax) bude CK nucena upravit ceny o poměrnou částku, kterou se klient zavazuje uhradit před započetím čerpaní služeb, v opačném případě ztrácí nárok na poskytnuti služeb. V případě zavedeni nove taxy, taxy spojené s pobytem, klient se zavazuje tuto uhradit ve výši účtované poskytovatelem příslušné služby.
5. Stornovací podmínky. Klient má právo zrušit smlouvu, musí tak učinit písemně s odůvodněním a stvrdit storno svým podpisem. Za rozhodne datum od kterého se počítá storno poplatek se považuje prokazatelné datum doručeni písemného storna do CK. Při zrušeni zájezdu je klient povinen zaplatit následující stornopoplatky, a to z celkové ceny včetně tax a všech příplatků počínaje od data podpisu smlouvy a každou přihlášenou osobu. U autokarových zájezdů a vlastni dopravy je to 30% z celkové ceny do 60. dne před uskutečněním služby, 50% z celkové ceny od 59. do 31. dne před uskutečněním
služby,100% z celkové ceny od 30. do dne uskutečněním služby. Klientům doporučujeme pojistit se pro případ storna zájezdu a LVZ.
6. Změny a drobné odchylky jednotlivých služeb nabízených CK od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech přípustné. Jedna se např. o změny trasy a času a místa dopravy, objektu ubytovaní, a podobně.
7. CK může před nástupem cesty odstoupit od smlouvy, po započetí cesty smlouvu vypovědět, zájezd ukončit či zrušit v následujících případech a podmínkách: A) Neprodleně, když cestující svým jednáním a chováním narušuje její chod a bezpečnost. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu a cestujících kteří napadají a urážejí zástupce CK. V případě vyloučeni zaniká nárok klienta za nečerpané služby. B) před započetím cesty v zákonné lhůtě, nebo na základě smluvního ujednání vycházejícího z této smlouvy v době 10 dnů před odjezdem a to při nesplněni minimálního počtu osob nebo v případě, že uskutečněni cesty je pro CK ekonomicky neúnosné. V obou případech je zákazník okamžitě informován a je mu nabídnuta změna knihovaní nebo vraceni zálohy. C) Bez dodrženi lhůty v důsledku tzv. vyšší moci, tj. příčin, kterým CK nemohla zabránit ani při vynaloženi veškerého úsilí. V případě zrušeni zájezdu z důvodu vyšší moci má CK právo zájezd programově omezit či ukončit a to bez finanční kompenzace klientů za návazné nečerpané služby či celý zájezd. CK je povinna učinit veškera opatřeni k dopraveni cestujícího zpět. Dodatečné náklady za transfer nesou strany rovným dílem. D) Bez dodrženi lhůty při jednostranném a průkazném zrušeni objednané služby ze strany obchodního partnera CK. V takovémto případě klient bere svobodně na vědomi, že mu vůči CK nevzniká žádný nárok na odškodné. Zálohy mu budou vraceny.
8. Pokud se klient nedostaví k odjezdu v určeném čase, nebo jej zmešká, CK uplatni na klientovi nárok na plnou úhradu ceny zájezdu-klient ztrácí nárok na nečerpané služby.
9. CK neručí za případná zpožděni dopravy a upozorňuje na možnost vzniku teto události z technických a neovlivnitelných důvodů. Klienti musí při plánováni dovolené brát v úvahu tuto možnost. CK dopravní službu najímá a upozorňuje klienty, v případě zpožděni, čekáni na dopravu nevzniká klientům právo na odstoupeni od smlouvy ani nárok na odškodné.
10. V případě, že bude na základě překnihovaní hotelu (které CK nemůže ovlivnit) nutné ubytovat zákazníka v hotelu jinem, uskutečni se ubytovaní v hotelu stejné kategorie nebo kategorie vyšší. Překnihovaní může byt i na část pobytu nebo do jiného střediska.
11. Pojistná smlouva – CK je ze zákona č.159 / 1999 Sb. Pojištěná proti úpadku. Pojistné se podle zákona vztahuje pouze na účastníky zájezdů.
12. Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržovaní pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země do které cestuje. Je povinen mít s sebou na cestě do zahraničí a zpět platné cestovní dokumenty, zdravotní potvrzeni, očkovaní či testy, vízum pro příslušnou zemi. Vstupní a zdravotní formality musí zajistit klient sám s ohledem na aktuální předpisy a svůj osobni stav ve stanovených lhůtách. Za nesplněni podmínek pro vstup do země a návrat nese odpovědnost cestující. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením předpisů s vycestováním a návratem nese cestující. Cestující je povinen překontrolovat vystavené cestovní dokumenty, jízdenky a voucher před nástupem cesty. Na pozdější reklamace nebude bran zřetel.
13. Reklamace: V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě Jiří Ryšavý -MINITRANS, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Reklamaci má zákazník právo uplatnit u Jiří Ryšavý -MINITRANS a pokud byla smlouva uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce Jiří Ryšavý -MINITRANS také u tohoto obchodního zástupce v zákonem stanovené lhůtě od uskutečněni sjednané služby. Zákazník je povinen uplatnit řádně podloženou reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla byt sjednaná náprava pokud možno v místě poskytované služby, u průvodce CK Jiří Ryšavý -MINITRANS nebo pověřeného zástupce Jiří Ryšavý -MINITRANS. Uplatněni reklamace může zákazník provést písemně s uvedením data, řádně doloženého předmětu reklamace a způsobu jakým vyřízení reklamace zákazník požaduje. Průvodce zájezdu nebo jiny pověřeny zástupce je povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzeni o přijeti reklamace. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešeni reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce CK Jiří Ryšavý -MINITRANS či jiného cestovní kanceláři Jiří Ryšavý -MINITRANS pověřeného zástupce a poskytnuta služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatněni nároků vůči dodavatelům/poskytovatelům služeb. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a přip. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu CK (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK Jiří Ryšavý -MINITRANS zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vraceni zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
14. Veškeré údaje a pokyny obsažené v reklamních materiálech CK odpovídají vždy informacím známým v době tisku a CK si vyhrazuje právo na jejich změnu.
15. Způsob předáni pokynů k odjezdu je se zákazníkem sjednán při podpisu smlouvy a zpravidla jsou doručeny elektronicky v době do 7 dnů před odjezdem na adresu prvního knihovaného zákazníka. V případě neobdrženi pokynů k odjezdu je klient povinen upozornit CK.
16. CK neodpovídá za eventuální neuděleni víza nebo odmítnuti vstupu oprávněným organem příslušné země, kterou klient hodlá s CK navštívit. Pokud klient vízum nebo povoleni vstupu nezíská, zaniká jeho účast na danem zájezdě a CK se řídí ve vztahu ke klientu dle storno podmínek. Za rozhodne je považováno prokazatelné datum informace CK o neuděleni příslušného.
17. CK nebere zodpovědnost za obsah zavazadel svých klientů vůči celním předpisům dane země. Klienti jsou povinni mít své zavazadla řádně označena jménem a adresou. Na každou platící osobu je zpravidla povoleno pouze 1 zavazadlo do hmotnosti 20 kg. Tato může byt omezena ze strany dopravce dle jeho předpisů.
18. Klient uděluje souhlas, aby jeho osobni údaje včetně rodného čísla zpracovávala CK v souladu se zákonem č.101/2000 Sb a s ohledem na vstup v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volnem pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES. Poskytované osobní údaje mohou byt zpřístupněny pouze zaměstnancům CK a osobám, které jsou oprávněny služby CK nabízet a poskytovat a to v rámci uvedené směrnice a platné ochrany dat. Klient prohlašuje, že je zmocněn a podpisem smlouvy uděluje souhlas ve smyslu platných zákonů a směrnic rovněž i jménem všech uvedených na cestovní smlouvě. Veškeré základní informace o nabízených zájezdech klient nalezne na oficiálních stránkách cestovní kanceláře www.minitrans.cz Cestovní kancelář je povinna před uzavřením smlouvy o zájezdu v katalogu, případně jinou prokazatelnou formou (dále jen ""katalog"") pravdivě, srozumitelně, úplně a řádně informovat o všech skutečnostech, které jsou ji známy a které mohou mít vliv na rozhodnuti zájemce o koupi zájezdu, zejména o a) terminu zahájeni a ukončeni zájezdu, b) ceně zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb, c) případech, kdy je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři odstupné  při odstoupeni od smlouvy o zájezdu, a o výši tohoto odstupného (storno poplatku),d) místě určeni cesty nebo pobytu, e) druhu dopravního prostředku (hlavni charakteristické  znaky nebo třidy),f) ubytováni (kategorie, stupeň vybavenosti a hlavni charakteristické znaky),g) stravováni, h) předpokládané trase cesty, i) pasových a vízových požadavcích pro občany České republiky a zdravotních formalitách, j) požadovaném
minimální počet zákazníků, kdy nejpozději před odjezdem musí byt zákazníku oznámeno, že nebylo tohoto minimálního počtu dosaženo a cestovní kancelář zájezd ruší, k) rozsahu a podmínkách pojištěni podle § 6 až 8 l) programu v místě pobytu, m) lhůtě, ve které může zákazník oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastni jiná osoba, n) možnosti uzavřít individuální pojištěni zákazníka pro cesty a pobyt včetně pojištěni pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smlouvy o zájezdu, pokud toto pojištěni není  zahrnuto v ceně zájezdu. Před uzavřením cestovní smlouvy mohou byt údaje uvedené v odstavci 1 změněny jen v případě, že si cestovní kancelář v katalogu toto právo vyhradila nebo pokud se na nich dohodla se zájemcem o koupi zájezdu; v ostatních případech jsou pro cestovní kancelář závazné.
 
VŠEOBECNÉ INFORMACE CESTOVNÍ KANCELÁŘE
 Jiří Ryšavý - MINITRANS
1. Ubytování – Nabídka cestovní kanceláře zahrnuje ubytováni v kvalitních a ověřených ubytovacích kapacitách, které jsou pod kontrolou místních autorit. Námi poskytované služby a jejich popis odpovídají popisu našich zahraničních partnerů a vzhledem k časové prodlevě od vydáni se mohou drobně lišit od skutečnosti. Naše klienty upozorňujeme na skutečnost, že období před a po hlavni sezoně přináší vedle výhodných cen i jisté znevýhodněni, některá místní zařízeni (bazény, bary, diskotéky ...) nemusejí byt nutně v provozu. Příležitostně ve všech turistických oblastech dochází k překnihováni, v takovémto případě je zajištěno ubytováni na stejné nebo vyšší úrovni. V kategorizaci hotelů jsou rozdíly i mezi jednotlivými destinacemi. I v komfortních hotelích jsou pokoje většinou jednoduše zařízeny. Vybaveni, velikost a poloha pokojů ( i stejné kategorie ) nejsou vždy stejné. Rozdělováni pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář na něj nemá vliv. Jednolůžkové pokoje jsou většinou velmi male a mají 1 lůžko. Za 3-4lůžkovy pokoj je považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může byt pohovka, rozkládací gauč, palanda i lehátko. Při ubytovaní v apartmánech může byt v jednom z pokojů umístěna poschoďová postel nebo rozkládací sofa. Podle mezinárodních zvyklosti musí hoste opustit pokoje v den odjezdu zpravidla do 09:00, možnost nastěhováni v den příjezdu je nejdříve po 14. hodině, běžně však i v 17:00 hodin. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňuji k delšímu používání pokoje. Rozvíjející se cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá CK vliv, nemůže ji ovlivnit a nést za ni důsledky. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. K dovolené patři i večerní zábava, bary, restaurace, diskotéky, noční kluby, které mohou působit hluk. Také zvuková propustnost mezi jednotlivými místnostmi může byt různá dle stavebního stylu objektu. Upozorňujeme klienty, že příplatek za pokoj na mořskou stranu, neznamená nutně výhled na moře bez zábran. V takovémto případě se jedna o umístěni pokoje na stranu směrem k moři, přičemž výhled může byt stíněn stromy či stavebním prvkem. U některých typů ubytováni jako jsou apartmány apod. je nutno počítat s platbou tzv. kauce. Orientační výše kauce je uvedena v pokynech, které klient obdrží od CK před odjezdem. Tato kauce se platí po příjezdu proti dokladu a je vratná v den odjezdu po předáni nepoškozené ubytovací kapacity do rukou majitele nebo jeho zástupce. Upozorňujeme klienty na to, že během svého pobytu jsou plně odpovědni za pokoj, apartmán, nebo ubytovací kapacitu kde jsou ubytováni a to včetně jejího vybaveni a zařízeni. V den odjezdu předají ubytovací kapacitu ubytovateli v nezměněném stavu proti stavu jejího převzetí. U apartmánu je nutno provést úklid (nebylo-li stanoveno jinak )
2. Pláže: Většina pláži je veřejně přístupna i místnímu obyvatelstvu. Lehátka a slunečníky jsou k pronajmutí za poplatek (není-li stanoveno jinak). Údaje o vzdálenosti od ubytovací  kapacity jsou jen orientační.
3. Průvodci a delegáti: Cestovní kancelář upozorňuje své klienty, že cena nabízených pobytových rekreaci nezahrnuje službu delegáta. Tyto služby chápe CK jako nadstandard nabízeny nad rámec placených služeb. Pro zajištěni kontaktu mezi klientem a ubytovatelem využívá oblastní zástupce. Zástupci CK pro danou oblast mohou byt i spolupracovnici či zaměstnanci zahraničního partnera. Zástupce CK se zabývá řešením zásadních problémů a nabízí fakultativní výlety místních organizátorů, CK nepřebírá odpovědnost za jejich provedeni a průběh. Všechny poznávací zájezdy, není-li uvedeno jinak, mají svého průvodce.
4. Cestující má právo kdykoliv opustit skupinu a zájezd. Při účasti na skupinových prohlídkách a pohybu se skupinou je však povinen dodržovat časy a místa rozchodů určena průvodcem, pokud tak neučiní bude ze zájezdu vyloučen.
5. Cennosti a trezory: Nedoporučujeme brát si na dovolenou drahé šperky a cennosti. Pokoj a okna mějte uzavřeny.
6. Přeprava: Trasa, časy odjezdů, odletů a návratů budou uvedeny v cestovních dokladech,
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změny těchto údajů. První/poslední den zájezdu, pobytu ve středisku, cílové destinaci, je určen k přepravě a nikoliv k vlastnímu pobytu. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem jako je počasí, čekaní na hraničních přechodech, popřípadě technické problémy, může dojit k prodlouženi plánované dopravy. Doprava je non-stop s bezpečnostními a hygienickými přestávkami. Klienti musí respektovat zákonné předpisy o povinném odpočinku řidičů autobusů. U poznávacích zájezdů je datum odjezdu zájezdu vztaženo k prvnímu nástupnímu místu, ostatní místa jsou pak vázána na časovou posloupnost v rámci nástupní trasy.
7. Vlastní doprava: Klient, který použije vlastni dopravu je zodpovědný za dodrženi terminu nástupu a ukončeni pobytu. Pro klienty jedoucí vlastni dopravou platí, že jejich pobyt není kompletaci služeb cestovní kanceláře a proto se na tyto pobyty nevztahuje zákonné pojištěni CK proti úpadku.
8. Pojistné LVZ a storna není součásti ceny zájezdu či pobytu. Pokud si je klient zaplati jako další nadstandardní službu, pak se toto řídi podmínkami příslušné pojišťovny a vztahuje se pouze na klienta který si pojistné zakoupil a to v zaplaceném rozsahu pojistných služeb. Připadne plněni a pojistnou událost klient řeší přímo s pojišťovnou se kterou se zavazuje spolupracovat a předložit ji všechny žádané informace.

Facebook

Objednávka


Připravujete vlastní zájezd nebo potřebujete přepravit více osob?

Objednejte si přepravu našimi autobusy


Aktuality

02.05.2024 00:00

v pátek 14.6.2024

ZAVŘENO

 

Nabídka pro Vás

Jednodenní výlety, vícedenní zájezdy
Adventní zájezdy
   Pobyty a zájezdy v zastoupení partnerských CK 
-letecky, busem, vl. dopravou
Akce pro školní a podnikové kolektivy dle přání
Autobusovou dopravu, ubytování, průvodce    
Prodej dárkových poukázek