venec Vláček

Jednodenní koupání u moře v Chorvatsku

Autobusový zájezd k moři do Chorvatska – Podaca

Večer vyjedete, druhý den se koupete a třetí den ráno jste doma

Celý druhý den proležíte na překrásné oblázkové pláži.
 

Populární pláž Podaca se nachází v centru stejného místa, 2 km od města Zaostrog. Čisté moře a drobné oblázky z ní dělají idylické místo na plavání a vychutnávání si moře.

Pláž Podaca je obklopena hustými borovicemi, které vytvářejí zvláštní atmosféru na pláži, a poskytují ochranu před letním sluncem. Jemný vstup do moře a malé kamínky jsou vhodné pro děti i starší osoby.

V blízkosti pláže je plážový bar, kde najdete občerstvení v horkých letních dnech. Pokud chcete ochutnat některé z místních specialit, můžete vyhledat i restauraci na pláži. Na pláži si můžete pronajmout šlapadlo, který je dobrou volbou pro rodinnou zábavu. Vychutnejte si krásné prostředí, opalování a strávený čas se svými blízkými na překrásné pláži Podaca.

Termíny

11.07.-13.07.2023

18.07.-20.07.2023

25.07.-27.07.2023

Ceny

Cena od 1500

cena zahrnuje: dopravu

nástupní místa: Lutín, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno

 

Rezervace/Poptávka
Array
Ujistěte nás, že nejste robot:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

DOPRAVNÍ KANCELÁŘE Jiří Ryšavý – MINITRANS SERVIS s.r.o.

Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 22.09.2021

1.Podminky dopravní kanceláře Jiří Ryšavý -MINITRANS. (dále jen DK) nabývají účinnosti podpisem cestujícího na smlouvě o dopravě (cestovní smlouvě) a jsou součásti smlouvy mezi DK a klientem v návaznosti na § 2521 a násl. občanského zákoníku

2. K uzavřeni smlouvy o dopravě mezi klientem a DK dojde po podepsáni smlouvy klientem, jejím potvrzením ze strany DK a úhradou zálohy klientem na učet DK.

3. Při uzavřeni smlouvy klient uhradí zálohu ve výši 50% z celkové ceny (pokud není stanoveno jinak). Doplatek klient uhradí tak, aby nejpozději 28 dni před začátkem služby byl prokazatelně připsán na učet DK. Při knihování destinace v době kratší než 28 dnů uhradil klient celkovou částku ihned. V případě nedodrženi výše uvedených terminů úhrad je DK oprávněna smlouvu zrušit. Náklady spojené s takto vzniklým zrušením cesty se řídí stornopoplatky a hradí je klient nebo agentura jim pověřena k provedeni platby. Bez plného zaplaceni nemá klient nárok na poskytnuti cestovních služeb. Je na vůli klienta zda platby provede sám, nebo k jejich provedeni pověří  sprostředkovatele.

4. DK garantuje svým klientům smluvní cenu uvedenou na smlouvě a to až do výše poklesu kurzu koruny o 5 % proti kalkulačnímu kurzu. V případě změny ceny služeb o vice než 5% (kurzovní odchylky, ceny pohonných hmot, letenek, letištních tax) bude DK nucena upravit ceny o poměrnou částku, kterou se klient zavazuje uhradit před započetím čerpaní služeb, v opačném případě ztrácí nárok na poskytnuti služeb.

5. Stornovací podmínky. Klient má právo zrušit smlouvu, musí tak učinit písemně s odůvodněním a stvrdit storno svým podpisem. Za rozhodne datum od kterého se počítá storno poplatek se považuje prokazatelné datum doručeni písemného storna do DK. Při zrušeni dopravy je klient povinen zaplatit následující stornopoplatky, a to z celkové ceny včetně tax a všech příplatků počínaje od data podpisu smlouvy a každou přihlášenou osobu. 30% z celkové ceny do 60. dne před uskutečněním služby, 50% z celkové ceny od 59. do 31. dne před uskutečněním

služby,100% z celkové ceny od 30. do dne uskutečněním služby. Klientům doporučujeme pojistit se pro případ storna zájezdu (dopravy) a LVZ.

6. Změny a drobné odchylky jednotlivých služeb nabízených DK od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech přípustné. Jedna se např. o změny trasy a času a místa dopravy, objektu ubytovaní, a podobně.

7. DK může před nástupem cesty odstoupit od smlouvy, po započetí cesty smlouvu vypovědět, dopravu ukončit či zrušit v následujících případech a podmínkách: A) Neprodleně, když cestující svým jednáním a chováním narušuje její chod a bezpečnost. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu a cestujících kteří napadají a urážejí zástupce DK. V případě vyloučeni zaniká nárok klienta za nečerpané služby. B) před započetím cesty v zákonné lhůtě, nebo na základě smluvního ujednání vycházejícího z této smlouvy v době 10 dnů před odjezdem a to při nesplněni minimálního počtu osob nebo v případě, že uskutečněni cesty je pro DK ekonomicky neúnosné. V obou případech je zákazník okamžitě informován a je mu nabídnuta změna knihovaní nebo vraceni zálohy. C) Bez dodrženi lhůty v důsledku tzv. vyšší moci, tj. příčin, kterým DK nemohla zabránit ani při vynaloženi veškerého úsilí. V případě zrušeni dopravy z důvodu vyšší moci má DK právo dopravu programově omezit či ukončit a to bez finanční kompenzace klientů za návazné nečerpané služby či celý zájezd. DK je povinna učinit veškera opatřeni k dopraveni cestujícího zpět. Dodatečné náklady za transfer nesou strany rovným dílem. D) Bez dodrženi lhůty při jednostranném a průkazném zrušeni objednané služby ze strany obchodního partnera DK. V takovémto případě klient bere svobodně na vědomi, že mu vůči DK nevzniká žádný nárok na odškodné. Zálohy mu budou vraceny.

8. Pokud se klient nedostaví k odjezdu v určeném čase, nebo jej zmešká, DK uplatni na klientovi nárok na plnou úhradu ceny dopravy-klient ztrácí nárok na nečerpané služby.

9. DK neručí za případná zpožděni dopravy a upozorňuje na možnost vzniku teto události z technických a neovlivnitelných důvodů. Klienti musí při plánováni dovolené brát v úvahu tuto možnost. DK upozorňuje klienty, v případě zpožděni, čekáni na dopravu nevzniká klientům právo na odstoupeni od smlouvy ani nárok na odškodné.

10. Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržovaní pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země do které cestuje. Je povinen mít s sebou na cestě do zahraničí a zpět platné cestovní dokumenty, zdravotní potvrzeni, očkovaní či testy, vízum pro příslušnou zemi. Vstupní a zdravotní formality musí zajistit klient sám s ohledem na aktuální předpisy a svůj osobni stav ve stanovených lhůtách. Za nesplněni podmínek pro vstup do země a návrat nese odpovědnost cestující. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením předpisů s vycestováním a návratem nese cestující. Cestující je povinen překontrolovat vystavené cestovní dokumenty, jízdenky a voucher před nástupem cesty. Na pozdější reklamace nebude bran zřetel.

11. Reklamace: V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě Jiří Ryšavý -MINITRANS, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Reklamaci má zákazník právo uplatnit u Jiří Ryšavý -MINITRANS a pokud byla smlouva uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce Jiří Ryšavý -MINITRANS také u tohoto obchodního zástupce v zákonem stanovené lhůtě od uskutečněni sjednané služby. Zákazník je povinen uplatnit řádně podloženou reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla byt sjednaná náprava pokud možno v místě poskytované služby, u průvodce DK Jiří Ryšavý -MINITRANS nebo pověřeného zástupce Jiří Ryšavý -MINITRANS. Uplatněni reklamace může zákazník provést písemně s uvedením data, řádně doloženého předmětu reklamace a způsobu jakým vyřízení reklamace zákazník požaduje. Dopravce zájezdu nebo jiny pověřeny zástupce je povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzeni o přijeti reklamace. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešeni reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce DK Jiří Ryšavý -MINITRANS či jiného cestovní kanceláři Jiří Ryšavý -MINITRANS pověřeného zástupce a poskytnuta služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatněni nároků vůči dodavatelům/poskytovatelům služeb. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a přip. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu DK (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a DK Jiří Ryšavý -MINITRANS zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vraceni zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

12. Veškeré údaje a pokyny obsažené v reklamních materiálech DK odpovídají vždy informacím známým v době tisku a DK si vyhrazuje právo na jejich změnu.

13. Způsob předáni pokynů k odjezdu je se zákazníkem sjednán při podpisu smlouvy a zpravidla jsou doručeny elektronicky v době do 7 dnů před odjezdem na adresu prvního knihovaného zákazníka. V případě neobdrženi pokynů k odjezdu je klient povinen upozornit DK.

14. DK neodpovídá za eventuální neuděleni víza nebo odmítnuti vstupu oprávněným organem příslušné země, kterou klient hodlá s DK navštívit. Pokud klient vízum nebo povoleni vstupu nezíská, zaniká jeho účast na dané dopravě a DK se řídí ve vztahu ke klientu dle storno podmínek. Za rozhodne je považováno prokazatelné datum informace DK o neuděleni příslušného.

15. DK nebere zodpovědnost za obsah zavazadel svých klientů vůči celním předpisům dane země. Klienti jsou povinni mít své zavazadla řádně označena jménem a adresou. Na každou platící osobu je zpravidla povoleno pouze 1 zavazadlo do hmotnosti 20 kg. Tato může byt omezena ze strany dopravce dle jeho předpisů.

16. Klient uděluje souhlas, aby jeho osobni údaje včetně rodného čísla zpracovávala DK v souladu se zákonem č.101/2000 Sb a s ohledem na vstup v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volnem pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES. Poskytované osobní údaje mohou byt zpřístupněny pouze zaměstnancům DK a osobám, které jsou oprávněny služby DK nabízet a poskytovat a to v rámci uvedené směrnice a platné ochrany dat. Klient prohlašuje, že je zmocněn a podpisem smlouvy uděluje souhlas ve smyslu platných zákonů a směrnic rovněž i jménem všech uvedených na smlouvě o dopravě. Veškeré základní informace o nabízených zájezdech klient nalezne na oficiálních stránkách cestovní kanceláře www.minitrans.cz dopravní kancelář je povinna před uzavřením smlouvy o dopravě v katalogu, případně jinou prokazatelnou formou (dále jen ""katalog"") pravdivě, srozumitelně, úplně a řádně informovat o všech skutečnostech, které jsou ji známy a které mohou mít vliv na rozhodnuti zájemce o koupi dopravy, zejména o a) terminu zahájeni a ukončeni dopravy, b) ceně dopravy, včetně časového rozvrhu plateb, c) případech, kdy je zákazník povinen zaplatit dopravní kanceláři odstupné  při odstoupeni od smlouvy o dopravě, a o výši tohoto odstupného (storno poplatku),d) pasových a vízových požadavcích pro občany České republiky a zdravotních formalitách, j) požadovaném

minimální počet zákazníků, kdy nejpozději před odjezdem musí byt zákazníku oznámeno, že nebylo tohoto minimálního počtu dosaženo a dopravní kancelář dopravu ruší, k) lhůtě, ve které může zákazník oznámit, že se dopravy místo něho zúčastni jiná osoba, l) možnosti uzavřít individuální pojištěni zákazníka pro cesty a pobyt včetně pojištěni pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smlouvy o dopravě, pokud toto pojištěni není  zahrnuto v ceně zájezdu. Před uzavřením  smlouvy mohou byt údaje uvedené v odstavci 1 změněny jen v případě, že si dopravní kancelář v katalogu toto právo vyhradila nebo pokud se na nich dohodla se zájemcem o koupi dopravy; v ostatních případech jsou pro dopravní kancelář závazné.

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE CESTOVNÍ KANCELÁŘE

 Jiří Ryšavý - MINITRANS

1. Ubytování – Nabídka cestovní kanceláře zahrnuje ubytováni v kvalitních a ověřených ubytovacích kapacitách, které jsou pod kontrolou místních autorit. Námi poskytované služby a jejich popis odpovídají popisu našich zahraničních partnerů a vzhledem k časové prodlevě od vydáni se mohou drobně lišit od skutečnosti. Naše klienty upozorňujeme na skutečnost, že období před a po hlavni sezoně přináší vedle výhodných cen i jisté znevýhodněni, některá místní zařízeni (bazény, bary, diskotéky ...) nemusejí byt nutně v provozu. Příležitostně ve všech turistických oblastech dochází k překnihováni, v takovémto případě je zajištěno ubytováni na stejné nebo vyšší úrovni. V kategorizaci hotelů jsou rozdíly i mezi jednotlivými destinacemi. I v komfortních hotelích jsou pokoje většinou jednoduše zařízeny. Vybaveni, velikost a poloha pokojů ( i stejné kategorie ) nejsou vždy stejné. Rozdělováni pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář na něj nemá vliv. Jednolůžkové pokoje jsou většinou velmi male a mají 1 lůžko. Za 3-4lůžkovy pokoj je považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může byt pohovka, rozkládací gauč, palanda i lehátko. Při ubytovaní v apartmánech může byt v jednom z pokojů umístěna poschoďová postel nebo rozkládací sofa. Podle mezinárodních zvyklosti musí hoste opustit pokoje v den odjezdu zpravidla do 09:00, možnost nastěhováni v den příjezdu je nejdříve po 14. hodině, běžně však i v 17:00 hodin. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňuji k delšímu používání pokoje. Rozvíjející se cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá CK vliv, nemůže ji ovlivnit a nést za ni důsledky. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. K dovolené patři i večerní zábava, bary, restaurace, diskotéky, noční kluby, které mohou působit hluk. Také zvuková propustnost mezi jednotlivými místnostmi může byt různá dle stavebního stylu objektu. Upozorňujeme klienty, že příplatek za pokoj na mořskou stranu, neznamená nutně výhled na moře bez zábran. V takovémto případě se jedna o umístěni pokoje na stranu směrem k moři, přičemž výhled může byt stíněn stromy či stavebním prvkem. U některých typů ubytováni jako jsou apartmány apod. je nutno počítat s platbou tzv. kauce. Orientační výše kauce je uvedena v pokynech, které klient obdrží od CK před odjezdem. Tato kauce se platí po příjezdu proti dokladu a je vratná v den odjezdu po předáni nepoškozené ubytovací kapacity do rukou majitele nebo jeho zástupce. Upozorňujeme klienty na to, že během svého pobytu jsou plně odpovědni za pokoj, apartmán, nebo ubytovací kapacitu kde jsou ubytováni a to včetně jejího vybaveni a zařízeni. V den odjezdu předají ubytovací kapacitu ubytovateli v nezměněném stavu proti stavu jejího převzetí. U apartmánu je nutno provést úklid (nebylo-li stanoveno jinak )

2. Pláže: Většina pláži je veřejně přístupna i místnímu obyvatelstvu. Lehátka a slunečníky jsou k pronajmutí za poplatek (není-li stanoveno jinak). Údaje o vzdálenosti od ubytovací  kapacity jsou jen orientační.

3. Průvodci a delegáti: Cestovní kancelář upozorňuje své klienty, že cena nabízených pobytových rekreaci nezahrnuje službu delegáta. Tyto služby chápe CK jako nadstandard nabízeny nad rámec placených služeb. Pro zajištěni kontaktu mezi klientem a ubytovatelem využívá oblastní zástupce. Zástupci CK pro danou oblast mohou byt i spolupracovnici či zaměstnanci zahraničního partnera. Zástupce CK se zabývá řešením zásadních problémů a nabízí fakultativní výlety místních organizátorů, CK nepřebírá odpovědnost za jejich provedeni a průběh. Všechny poznávací zájezdy, není-li uvedeno jinak, mají svého průvodce.

4. Cestující má právo kdykoliv opustit skupinu a zájezd. Při účasti na skupinových prohlídkách a pohybu se skupinou je však povinen dodržovat časy a místa rozchodů určena průvodcem, pokud tak neučiní bude ze zájezdu vyloučen.

5. Cennosti a trezory: Nedoporučujeme brát si na dovolenou drahé šperky a cennosti. Pokoj a okna mějte uzavřeny.

6. Přeprava: Trasa, časy odjezdů, odletů a návratů budou uvedeny v cestovních dokladech,

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změny těchto údajů. První/poslední den zájezdu, pobytu ve středisku, cílové destinaci, je určen k přepravě a nikoliv k vlastnímu pobytu. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem jako je počasí, čekaní na hraničních přechodech, popřípadě technické problémy, může dojit k prodlouženi plánované dopravy. Doprava je non-stop s bezpečnostními a hygienickými přestávkami. Klienti musí respektovat zákonné předpisy o povinném odpočinku řidičů autobusů. U poznávacích zájezdů je datum odjezdu zájezdu vztaženo k prvnímu nástupnímu místu, ostatní místa jsou pak vázána na časovou posloupnost v rámci nástupní trasy.

7. Vlastní doprava: Klient, který použije vlastni dopravu je zodpovědný za dodrženi terminu nástupu a ukončeni pobytu. Pro klienty jedoucí vlastni dopravou platí, že jejich pobyt není kompletaci služeb cestovní kanceláře a proto se na tyto pobyty nevztahuje zákonné pojištěni CK proti úpadku.

8. Pojistné LVZ a storna není součásti ceny zájezdu či pobytu. Pokud si je klient zaplati jako další nadstandardní službu, pak se toto řídi podmínkami příslušné pojišťovny a vztahuje se pouze na klienta který si pojistné zakoupil a to v zaplaceném rozsahu pojistných služeb. Připadne plněni a pojistnou událost klient řeší přímo s pojišťovnou se kterou se zavazuje spolupracovat a předložit ji všechny žádané informace.

Facebook

Objednávka


Připravujete vlastní zájezd nebo potřebujete přepravit více osob?

Objednejte si přepravu našimi autobusy


Aktuality

01.06.2023 00:00

Nabídka pro Vás

Jednodenní výlety, vícedenní zájezdy
Adventní zájezdy
   Pobyty a zájezdy v zastoupení partnerských CK 
-letecky, busem, vl. dopravou
Akce pro školní a podnikové kolektivy dle přání
Autobusovou dopravu, ubytování, průvodce    
Prodej dárkových poukázek